การศึกษาอิทธิพลภาวะผู้นำเชิงรุกของผู้บริหารที่ส่งผลต่อคุณภาพผู้เรียนของโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษายโสธร

Authors

  • สุชีรา จันทพรม

Keywords:

ภาวะผู้นำ, ภาวะผู้นำทางการศึกษา, ผู้บริหารโรงเรียน, การบริหารโรงเรียน

Abstract

เอกสารฉบับเต็ม