ความสัมพันธ์ระหว่างการพัฒนามาตรฐานวิชาชีพครูกับประสิทธิผลของโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาระยองเขต 2

Authors

  • ปรัชญา เพ็ชรรัตน์

Keywords:

ครู, มาตรฐานครู, ครูประถมศึกษา, สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาระยอง

Abstract

เอกสารฉบับเต็ม