สภาพ ปัญหา และแนวทางการพัฒนาการจัดการความรู้ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานภาครัฐในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาจันทบุรี

Authors

  • เปรมศักดิ์ จินโจ

Keywords:

การบริหารองค์ความรู้, การเรียนรู้องค์การ, โรงเรียน, การบริหาร

Abstract

เอกสารฉบับเต็ม