การวิจัยเชิงปฏิบัติการเพื่อการพัฒนาโรงเรียนให้เป็นองค์กรแห่งคุณธรรมนำความรู้ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

Authors

  • ฤกษ์ชัย พลศรี

Keywords:

โรงเรียน, การบริหาร, โครงการพัฒนาโรงเรียน, วิจัยเชิงปฏิบัติการ, เศรษฐกิจพอเพียง

Abstract

เอกสารฉบับเต็ม