รูปแบบการดำเนินการประกันคุณภาพการศึกษาที่ผ่านการประเมินในระดับดี: กรณีศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

Authors

  • สุนันทา แก้วสุข
  • เจริญวิชญ์ สมพงษ์ธรรม
  • บุปผา ศิริรัศมี

Keywords:

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม, ประกันคุณภาพการศึกษา, ประกันคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา

Abstract

เอกสารฉบับเต็ม