การบริหารสถานศึกษาท่ามกลางความหลากหลายทางวัฒนธรรม

Authors

  • สมุทร ชำนาญ

Keywords:

วัฒนธรรมองค์การ, พฤติกรรมองค์การ, ผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษา, สถาบันอุดมศึกษา, การบริหาร

Abstract

เอกสารฉบับเต็ม