การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม การพัฒนารูปแบบองค์การแห่งการเรียนรู้ของโรงเรียนสุมานัน จังหวัดสมุทรปราการ

Authors

  • เอกพล สุมานันทกุล
  • ภารดี อนันต์นาวี
  • สิทธิพร นิยมศรีสมศักดิ์
  • เรณา พงษ์เรืองพันธุ์

Keywords:

โรงเรียนสุมานัน, การเรียนรู้องค์การ, การบริหารองค์ความรู้, การพัฒนาองค์การ, วิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม

Abstract

เอกสารฉบับเต็ม