รูปแบบการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมในการพัฒนางานโรงเรียนอนุบาลตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงของโรงเรียนอนุบาลต้นกล้า จังหวัดชลบุรี

Authors

  • อุษามาศ ธเนศานนท์
  • สิทธิพร นิยมศรีสมศักดิ์
  • เจริญวิชญ์ สมพงษ์ธรรม

Keywords:

โรงเรียนอนุบาลบ้านต้นกล้า, การบริหาร, วิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม, เศรษฐกิจพอเพียง, โรงเรียนอนุบาล

Abstract

เอกสารฉบับเต็ม