รูปแบบการดำเนินการจัดการเรียนร่วมที่มีประสิทธิผลสำหรับนักเรียนที่มีปัญหาในการเรียนรู้ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาในจังหวัดอุบลราชธานี

Authors

  • บุญยิ่ง สายเมฆ
  • ธีระ รุญเจริญ
  • สมาน อัศวภูมิ

Keywords:

เด็กที่มีปัญหาในการเรียนรู้, การเรียนร่วมของเด็กพิเศษ, การบริหารการศึกษา

Abstract

เอกสารฉบับเต็ม