ยุทธศาสตร์การบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่พิเศษยอดนิยม: กรณีศึกษาโรงเรียนแห่งหนึ่งในกรุงเทพมหานคร

Authors

  • พชรพงศ์ ตรีเทพา
  • สมาน อัศวภูมิ
  • นพดล เจนอักษร

Keywords:

โรงเรียน, การบริหาร, โรงเรียนมัธยมศึกษา

Abstract

เอกสารฉบับเต็ม