การวิจัยและพัฒนานโยบายการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

Authors

  • พิชิต ฤทธิ์จรูญ
  • ชูชาติ พ่วงสมจิตร์
  • เก็จกนก เอื้อวงศ์
  • นงเยาว์ อุทุมพร

Keywords:

ครู, บุคลากรทางการศึกษา, การพัฒนาบุคลากร

Abstract

เอกสารฉบับเต็ม