รูปแบบการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานสำหรับโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็กสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาตราด

Authors

  • สมัคร์ รู้รักดี
  • สิทธิพร นิยมศรีสมศักดิ์
  • เสรี ชัดแช้ม

Keywords:

การบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน, ตราด, โรงเรียน, การบริหาร, สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาตราด

Abstract

เอกสารฉบับเต็ม