รูปแบบการป้องกันพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศของนักศึกษาระดับอาชีวศึกษาในเขตภาคตะวันออก

Authors

  • ลัดดา สายพาณิชย์
  • ธร สุนทรายุทธ
  • ปริญญา ทองสอน

Keywords:

นักเรียนอาชีวศึกษา, พฤติกรรมทางเพศ, การป้องกันพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศ

Abstract

เอกสารฉบับเต็ม