ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความสำเร็จในอาชีพของผู้บริหารโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน

Authors

  • รักชนก แสวงกาญจน์
  • สฎายุ ธีระวณิชตระกูล
  • สิทธิพร นิยมศรีสมศักดิ์

Keywords:

ผู้บริหารโรงเรียน, ความพอใจในการทำงาน, ความสำเร็จ, ความนับถือตนเอง, โรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน

Abstract

เอกสารฉบับเต็ม