รูปแบบการพัฒนาภาวะผู้นำผู้บริหารระดับกลางสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Authors

  • พงกะพรรณ ตะกลมทอง
  • สมคิด สร้อยน้ำ
  • พิชญ์ ฉายายนต์
  • ชาตรี นาคะกุล

Keywords:

ภาวะผู้นำ, ผู้บริหารโรงเรียน, คณะกรรมการการศึกษาพื้นฐาน, รูปแบบการพัฒนาภาวะผู้นำ

Abstract

เอกสารฉบับเต็ม