แนวทางการพัฒนาการบริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลในทศวรรษหน้า: กรณีศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก

Authors

  • วิโรจน์ โชติพิพัฒน์วรกุล
  • คุณวุฒิ คนฉลาด
  • เจริญวิชญ์ สมพงษ์ธรรม

Keywords:

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก, การบริหาร, สถาบันอุดมศึกษา, การบริหารการศึกษา, การบริหารมหาวิทยาลัย

Abstract

เอกสารฉบับเต็ม