การปรับตัวของสถานศึกษาระดับประถมศึกษาสังกัดองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในภาคตะวันออกสู่คุณภาพการบริหารสถานศึกษาที่จัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ

Authors

  • วันวิภา เทียนขาว
  • สิทธิพร นิยมศรีสมศักดิ์
  • สมโภชน์ อเนกสุข

Keywords:

โรงเรียนประถมศึกษา, ภาคตะวันออก, การบริหาร, หลักสูตรสองภาษา, การศึกษาขั้นประถม, การบริหารการศึกษา, การเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ

Abstract

เอกสารฉบับเต็ม