กระบวนการสร้างคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของบัณฑิตพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ยะลา โดยการบูรณาการแนวคิดการพยาบาลเชิงวัฒนธรรม

Authors

  • อัจฉรา จั่นเพ็ชร์
  • เจริญวิชญ์ สมพงษ์ธรรม
  • สมโภชน์ อเนกสุข

Keywords:

คุณลักษณะที่พึงประสงค์, บัณฑิตพยาบาล, การพยาบาลเชิงวัฒนธรรม

Abstract

        การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษากระบวนการสร้างคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของบัณฑิตพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ยะลา โดยการบูรณาการแนวคิดการพยาบาลเชิงวัฒนธรรมใช้เทคนิคการวิจัยแบบผสม (Mixed method designs) ผู้ให้ข้อมูลหลักจำนวน 43 คน ประกอบด้วยผู้อำนวยการโรงพยาบาล 1 คน หัวหน้าฝ่ายการพยาบาลโรงพยาบาลที่ตั้งอยู่ในจังหวัดยะลา 2 คน สาธารณสุขอำเภอ 1 คน อาจารย์พิเศษ 1 คน ผู้นำชุมชนและผู้รับบริการที่เคยรับบริการพยาบาล กลุ่มละ 4 คน อาจารย์ผู้ทำหน้าที่บริหารวิชาการ 2 คน อาจารย์ผู้ทำหน้าที่สอน 4 คน พยาบาลพี่เลี้ยงในแหล่งฝึกโรงพยาบาลศูนย์ยะลา โรงพยาบาลชุมชน สถานีอนามัย และศิษย์เก่า กลุ่มละ 6 คน การเก็บรวบรวมข้อมูลใช้วิธีการสัมภาษณ์เชิงลึก การสนทนากลุ่ม การวิเคราะห์เอกสาร วิเคราะห์ข้อมูล โดย การวิเคราะห์เนื้อหา ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน       ผลการวิจัยพบว่า คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของบัณฑิตพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ยะลา ประกอบด้วย 8 ด้าน ดังนี้ ด้านบุคลิกภาพ ด้านความรู้ความสามารถทางภาษา ด้านความรู้ความสามารถทางการพยาบาล ด้านคุณธรรมจริยธรรม ด้านการเข้าใจความแตกต่าง ด้านการพยาบาล ด้านการใฝ่เรียนรู้ และด้านภาวะผู้นำ กระบวนการสร้างคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของบัณฑิตพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนียะลา โดยการบูรณาการแนวคิดการพยาบาลเชิงวัฒนธรรม ประกอบด้วย 13 กระบวนการ คือการส่งเสริมการเรียนรู้ที่เปิดโอกาสให้เรียนรู้จากสถานการณ์จริง การจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ ทั้งทฤษฎีและปฏิบัติ การสร้างความตระหนัก การเรียนรู้ด้วยตนเอง การสร้างความเข้าใจ การสร้างความมั่นใจ การเรียนรู้จากตัวแบบ การสร้างวินัยในตนเอง การกำหนดบทบาทหน้าที่การเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อสังคม การสร้างสัมพันธภาพ การปลูกฝังค่านิยม และการปลูกฝังจิตสาธารณะ           This study aimed to investigate the construction process of desirable characteristics of graduate nurses of Borommarajonani College of Nursing,Yala by integrating cultural nursing concept. Under the mixed method designs, 43 key informants were recruited to participate in this study. They informants comprised of: one hospital director, two nursing department directors from hospitals in Yala province, one chief of the district public health office, one special instructor, four community leaders and four clients who had regularly used nursing services, two teachers who worked as academic administrators, four lecturers, 18 nursing facilitators comprising (three groups of six representing Yala hospital, community hospitals, and primary health care units), and six alumni. Data were gathered from individual in-depth interviews, focus groups, and document analyses. Data underwent content analysis, frequencies, percentages, means and standard deviations. The study revealed that the desirable characteristics of graduate nurses of Boromarajonani College of Nursing, Yala could be coded under eight domains. They are; personality characteristics, language ability, nursing knowledge, moral characteristics, understanding individual differences, commitment to nursing service, self-directed learning, and leadership characteristics. The cultural integrating processes to achieve the desirable characteristics of the graduate nurses consisted of 13 sub-processes. There are; seeking opportunities for authentic learning, taking part in activities for theoretical and practical learning promotion, developing learning awareness, applying self-directed learning strategies, developing understanding, building self-confidence, learning from academic models, forming self-discipline, defining responsibility, participating in social activities, building relationships, and cultivating values and civic responsibility

Downloads