ธรรมาภิบาลกับการบริหารมหาวิทยาลัย

Authors

  • ลัดดา ผลวัฒนะ

Keywords:

ัธรรมาภิบาล, การบริหาร

Abstract

ธรรมาภิบาล (Good Governanance) เป็นแนวความคิดเหลัก หลักการพื้นฐาน และวิธีการปฏิบัติงาน หรือการบริหารงานโดยยึดถือระบบคุณธรรมและจริยธรรม เป้นแนวทางในการจัดการและการควบคุมให้องค์การสามารถดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ความเป็นธรรม ความสุจริตโปร่งใส ความคุ้มค่า กับเงิน คำนึงถึงบทบาทและการมีส่วนร่วมของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ธรรมาภิบาลจึงเป็นเครื่องมือสำคัญที่นำไปสู่การพัฒนาองค์การและสังคมประเทศชาติอย่างแท้จริง และการพัฒนาอย่างยั่งยืนจะไม่ได้เลย หากประเทศหรือองค์การนั้นปราศจาก Good Governance โดยเฉพาะในองค์การทางการศึกษา หากนำธรรมาภิบาลมาใช้กับการบริหารมหาวิทยาลัยด้วยแล้วจะเป็นต้นแบบการบริหารที่สามารถทำให้ทุกฝ่ายในองค์การสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างสงบสุข มีความรู้รักสามัคคีและร่วมกันเป็นพลังในการสร้างชาติต่อไป และเป้นส่วนเสริมความเข้มแข็งหรือสร้างภูมิคุ้มกันแก่ประเทศ เพื่อเป็นการบรรเทาป้องกันหรือแก้ไขเยียวยาภาวะวิกฤตหรือภยันตรายที่หากจะมีมาในอนาคตได้ เพราะสังคมถ้ารู้ว่าองค์การมีการบริหารอย่างมีธรรมาภิบาลแล้วนั้นย่อมได้รับความเชื่อถือ ความไว้วางใจและความศรัทธา และการมีธรรมาภิบาลจะช่วยสร้างจูงใจในการทำงานและรักษาพนักงานดี ๆ ให้อยู่กับองค์การ ทำให้เกิดการเรียนรู้และนวัตกรรมใหม่ ๆ ช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและสร้างจุดยืนขององค์การ ตลอดจนเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน และเป้นที่ยอมรับในสังคม

Downloads