การประยุกต์ใช้กิจกรรมการฝึกร้องเพลงเพื่อพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาตราด

Authors

  • สุรัฏิยา สีมะเดื่อ

Keywords:

คุณลักษณะที่พึงประสงค์, กิจกรรมการฝึกร้องเพลง

Abstract

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความต้องการจำเป็นและวิธีการในการพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์

Downloads