ความพึงพอใจและแนวทางสนองความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูโรงเรียนเอกชน สังกัดสำนักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3.

Authors

  • มณชยา ศานติ์สุทธิกุล
  • คุณวุุฒิ คนฉลาด
  • สุเมธ งามกนก

Keywords:

ความพึงพอใจ, ครูโรงเรียนเอกชน

Abstract

การวิจัย เรื่อง ความพึงพอใจและแนวทางสนองความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูโรงเรียนเอกชนสังกัดสำนักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 โดยมีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาระดับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูโรงเรียนเอกชน 2) เพื่อเปรียบเทียบระดับความพึงพอใจในการปฏิบัติของครูโรงเรียนเอกชน จำแนกตามเพศสถานภาพบุคคล เงินเดือน และประสบการณ์การทำงาน 3) เพื่อหาแนวทางตอบสนองความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูโรงเรียนเอกชน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ครูโรงเรียนเอกชน จำนวน 332 คน เครื่องมือที่ใช้เป็นแบบสอบถามชนิดมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ มีค่าอำนาจจำแนก ด้านความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครู ระหว่าง .21 - .66 ค่าความเชื่อมั่น .93 สถิติที่ใช้การวิเคราะห์ คือ ค่าเฉลี่ย ความเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่าที ผลการวิจัย พบว่า 1) ความพึงพอใจในการปฏิบัติของครูเอกชน โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่าอยู่ในระดับมาก 7 ด้าน และอยู่ในระดับปานกลาง 1 ด้าน คือ ด้านเงินและสวัสดิการ 2) ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูเอกชน จำแนกตามเพศ โดยรวมไม่แตกต่างกัน เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ในด้านสภาพแวดล้อมในการทำงานมีความพึงพอใจแตกต่างกันอย่างน้อยมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยครูเพศชายมีความคิดเห็นสูงกว่าครูเพศหญิง 3) ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูเอกชน จำแนกตามสถานภาพบุคคล โดยรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน 4) ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูโรงเรียนเอกชน สังกัดสำนักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 3 จำแนกตามเงินเดือน โดยรวมไม่แตกต่างกัน เพื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ในด้านเงินเดือนและสวัสดิการ มีความพึงพอใจแตกต่างกันอย่าวมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยครูที่มีอัตราเงินเดือนมากมีความคิดเห็นสูงกว่าครูที่มีอัตราเงินเดือนน้อย 5) ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูเอกชน จำแนกตามประสบการณ์ โดยรวมและรายด้าน ไม่แตกต่างกัน 6) แนวทางในการสนองความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูเอกชน ได้แก่ ผู้บริหารให้ความสำคัญแก่ครูทุกด้าน มีการนิเทศอย่างสม่ำเสมอมีการประเมินอย่างเป็นระบบ ชมเชยและให้รางวัลผู้มีผลงานเป็นที่ประจักษ์ สร้างวัฒนธรรมองค์กรแบบมีส่วนร่วม ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ที่ชัดเจน จัดโครงการผลิตสื่อและจัดสวัสดิการให้แก่ครู The purposes of this research were to study satisfaction and satisfaction of teachers in elementary schools under the Office of Chonburi Educational Primary Service Area 3. The sample of this study consisted of 332 teachers. The instruments used for collecting the data was a rating-scales questionnaire with discrimination vale being .21 - .66 and its reliability value of .93. The statistical devices used were mean, standard deviation and t - test The findings revealed as follows. 1. The teacher’s satisfaction was found at the high level. But the salary and welfare was found at moderate level. 2. The job satisfaction of teachers as classified by gender was found non-significant difference, but the aspect of working environment was found significant difference at .05 level. 3. The job satisfaction of teachers as a whole and each aspect were found non-significant difference. 4. The job satisfaction of teachers as classified by salary and overall were non-significant difference, but on the aspect of welfare and salary were found significant difference at .05 level. 5. The job satisfaction of teachers as classified by experiences and overall were non-significant difference. 6. The responsive satisfaction of teachers were as follows : recognition of teacher, continuous supervision, systematic evaluation, praise and rewards, create school culture and participative management, clear vision, production of teaching media, and teacher welfare.

Downloads