ปัจจัยการบริหารงานวิชาการในการพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ที่มีประสิทธิผลของนักเรียนระดับประถมศึกษา.

Authors

  • จงดี เยือกเย็น
  • สิทธิพร นิยมศรีสมศักดิ์
  • เจริญวิชญ์ สมพงษ์ธรรม
  • รุ่งฟ้า กิติญาณุสันต์

Keywords:

การบริหารงานวิชาการ, การพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์

Abstract

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยการบริหารงานวิชาการในการพัฒนาทักษะการ

Downloads