ความฉลาดทางวัฒนธรรม: ปัจจัยเพื่อความเข้าใจมนุษย์สำหรับผู้บริหาร

Authors

  • สมุทร ชำนาญ

Keywords:

วัฒนธรรมองค์การ, ความฉลาดทางวัฒนธรรม

Abstract

ในโลกยุคโลกาภิวัฒน์

Downloads