สภาพปัญหาและแนวทางการพัฒนาการจัดการศึกษาตามแนวการปฏิรูปการศึกษาของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษาในจังหวัดสุรินทร์.

Authors

  • บุญเสริม สำราญดี

Keywords:

การจัดการศึกษา, การปฏิรูปการศึกษา

Abstract

การวิจัยครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อ

Downloads