ความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษากับประสิทธิผลของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี

Authors

  • สุมณฑิรา นิยะมะ
  • ภารดี อนันต์นาวี

Keywords:

การบริหารงานวิชาการ, ผู้บริหารสถานศึกษา

Abstract

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์

Downloads