การพัฒนารูปแบบองค์การแห่งการเรียนรู้ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานยอดนิยม

Authors

  • จุรีย์ สร้อยเพชร
  • ภารดี อนันต์นาวี

Keywords:

องค์การแห่งการเรียนรู้, สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

Abstract

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์

Downloads