รูปแบบการจัดการความรู้เพื่อพัฒนาการบริหารโรงเรียนเอกชน: กรณีศึกษา โรงเรียนปรียาโชติ อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์.

Authors

  • ปาริชาต ปรีชาโชติ
  • สมุทร ชำนาญ
  • สมศักดิ์ ลิลา

Keywords:

การจัดการความรู้, การบริหารโรงเรียน

Abstract

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์

Downloads