ความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารความขัดแย้งของผู้บริหารกับสุขภาพองค์การของโรงเรียนสังกัดเทศบาลและเมืองพัทยาในจังหวัดชลบุรี.

Authors

  • ปิยะรัตน์ โสภา
  • เจริญวิชญ์ สมพงษ์ธรรม
  • สมศักดิ์ ลิลา

Keywords:

การบริหารความขัดแย้ง, สุขภาพองค์การ

Abstract

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์

Downloads