ปัจจัยเชิงสาเหตุที่ส่งผลต่อพฤติกรรมจิตสาธารณะของนักเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Authors

  • ภูมิพิพัฒน์ รักพรมงคล
  • ภารดี อนันต์นาวี
  • เจริญวิชญ์ สมพงษ์ธรรม

Keywords:

พฤติกรรมจิตสาธารณะ, ปัจจัยเชิงสาเหตุ

Abstract

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์

Downloads