การบริหารเชิงพลวัตโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่น: กรณีศึกษาละคร ชาตรีเท่งตุ๊ก โรงเรียนวัดหนองคัน จังหวัดจันทบุรี.

Authors

  • สมชาย อรุณธัญญา
  • สมุทร ชำนาญ
  • คุณวุฒิ คนฉลาด

Keywords:

การบริหารเชิงพลวัต, วัฒนธรรมท้องถิ่น

Abstract

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ

Downloads