กระบวนการบริหารคุณภาพสถานศึกษาจากประสบการณ์การปฏิบัติจริงของบุคลากรในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน.

Authors

  • สรรนภา แน่นหนา
  • เจริญวิชญ์ สมพงษ์ธรรม
  • สมโภชน์ อเนกสุข
  • สุรัตน์ ไชยชมภู

Keywords:

คุณภาพการศึกษา, กระบวนการบริหาร

Abstract

การวิจัยครั้งนี้

Downloads