โมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของปัจจัยที่ส่งผลต่อความสำเร็จในการบริหารงานของผู้บริหารการศึกษาระดับอุดมศึกษา ในเขตจังหวัดภาคเหนือ.

Authors

  • อภิชาติ เมฒบังวัน
  • สมุทร ชำนาญ
  • สมโภชน์ อเนกสุข

Keywords:

ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุ, ผู้บริหารการศึกษา

Abstract

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์

Downloads