ปัจจัยพหุระดับที่ส่งผลต่อสมรรถนะหลักของครู ด้านการทำงานเป็นทีมในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Authors

  • สถาพร พฤฑฒิกุล
  • เจริญวิชญ์ สมพงษ์ธรรม
  • สมศักดิ์ ลิลา

Keywords:

ปัจจัยพหุระดับ, สมรรถนะหลักของครู, การทำงานเป็นทีม

Abstract

การวิจัยครั้งนี้

Downloads