การพัฒนารูปแบบการบริหารโรงเรียนสู่ความเป็นเลิศ โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร.

Authors

  • ยุภาวรรณ โมรัฐเถียร
  • ธร สุนทรายุทธ
  • สมพงษ์ ปั้นหุ่น

Keywords:

การบริหารโรงเรียน, รูปแบบ

Abstract

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์

Downloads