การพัฒนารูปแบบการบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาประจำตำบล ให้เป็นโรงเรียนคุณภาพโดยกลยุทธ์การปฏิบัติที่เป็นเลิศ

Authors

  • ประจักษ์พงศ์ วรรณโชติ
  • สุเมธ งามกนก
  • สมโภชน์ อนเกสุข

Keywords:

การพัฒนารูปแบบ, โรงเรียนคุณภาพ, กลยุทธ์การปฏิบัติ

Abstract

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้าง

Downloads