ศึกษาการดำเนินงานระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารที่มีประสิทธิภาพของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

Authors

  • วิวัฒ มาตะพาบ
  • ภารดี อนันต์นาวี

Keywords:

ระบบสารสนเทศ, สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

Abstract

วัตถุประสงค์

Downloads