ปัจจัยพหุระดับที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพแบบสมดุลของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน.

Authors

  • สุพรรณ อิทะชัย
  • ธร สุนทรายุทธ
  • ไพรัตน์ วงษ์นาม

Keywords:

ปัจจัยพหุระดับ, ประสิทธิภาพแบบสมดุล, โรงเรียนในฝัน

Abstract

การวิจัยในครั้งนี้

Downloads