ปัยหาและแนวทางการพัฒนากรบริหารงานโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานของโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดชัยนาท สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5.

Authors

  • สุภัคพร นิธิพัฒนกาญจน์
  • สุรัตน์ ไชยชมภู
  • สมุทร ชำนาญ

Keywords:

การบริหารงานโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน

Abstract

การวิจัยครั้งนี้

Downloads