การพัฒนารูปแบบการพัฒนาบุคลากรเกี่ยวกับการทำวิจัยในชั้นเรียนของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน.

Authors

  • ปราณี หนูขาว
  • สมุทร ชำนาญ

Keywords:

การพัฒนาบุคลากร, การวิจัยในชั้นเรียน

Abstract

การวิจัยครั้งนี้

Downloads