ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1.

Authors

  • พัชระ ภูติวณิชย์
  • คุณวุฒิ คนฉลาด

Keywords:

โรงเรียนประถมศึกษา, ประสิทธิผลของโรงเรียน

Abstract

การวิจัยครั้งนี้

Downloads