การพัฒนาตัวบ่งชี้การจัดการความรู้ของกองทัพเรือ.

Authors

  • ตติยา ม่วงมิ่งสุข
  • คุณวุฒิ คนฉลาด
  • เจริญวิชญ์ สมพงษ์ธรรม

Keywords:

ตัวบ่งชี้, การจัดการความรู้

Abstract

วัตถุประสงค์ของการวิจัย

Downloads