รูปแบบการพัฒนาองค์การแห่งการเรียนรู้ของโรงเรียนคำสร้อยพิทยาสรรค์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22

Authors

  • วิเศษ ชาวระนอง
  • คุณวุฒิ คนฉลาด
  • สิทธิพร นิยมศรีสมศักดิ์

Keywords:

องค์การแห่งการเรียนรู้, การพัฒนาองค์กร

Abstract

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์

Downloads