การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนโดยใช้สถานการณ์ปัญหาเป็นฐานเพื่อสร้างเสริมความสามารถในการคิดวิเคราะห์ เรื่อง มงคลชีวิต วิชาพระพุทธศาสนา สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

Authors

  • ประภาทิพย์ อัคคะปัญญาพงศ์
  • ไพโรจน์ เบาใจ
  • อุทิศ บำรุงชีพ

Keywords:

บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน, สถานการณ์ปัญหาเป็นฐาน, มงคลชีวิต, การคิดวิเคราะห์

Abstract

          การวิจัยครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายดังนี้ 1) เพื่อพัฒนาและหาประสิทธิภาพบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนโดยใช้สถานการณ์ปัญหาเป็นฐาน เรื่อง มงคลชีวิต วิชาพระพุทธศาสนา สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 85/85 2) เพื่อศึกษาประสิทธิผลของการเรียนจากบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง มงคลชีวิต 3) เพื่อเปรียบเทียบคะแนนความสามารถในการคิดวิเคราะห์ก่อนและหลังเรียน เรื่อง มงคลชีวิต วิชาพระพุทธศาสนา สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 4) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนโดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนที่สร้างขึ้นและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยเป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 35 คน ใช้การสุ่มแบบกลุ่ม โดยมีเครื่องมือในการวิจัย ได้แก่ บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง มงคลชีวิต แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ เรื่อง มงคลชีวิตแบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดวิเคราะห์แบบประเมินความพึงพอใจในการใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง มงคลชีวิต และแบบประเมินคุณภาพบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนสำหรับผู้เชี่ยวชาญ          ผลการวิจัยพบว่า 1) บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน โดยใช้สถานการณ์ปัญหาเป็นฐาน เพื่อสร้างเสริมความสามารถในการคิดวิเคราะห์ เรื่องมงคลชีวิต วิชาพระพุทธศาสนา สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีประสิทธิภาพ 88.23/85.86 2) มีค่าประสิทธิผลของการเรียนจากบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง มงคลชีวิต เท่ากับ 0.68 3) เปรียบเทียบคะแนนความสามารถในการคิดวิเคราะห์ เรื่องมงคลชีวิต หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และ 4) ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนโดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เฉลี่ยในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.59           The purposes of this research were to 1) develop and evaluate the efficiency of computer assisted instruction by problem based situation for encourage analytical thinking on sacred life Buddhism subject for Pratomsuksa VI students based on 85/85 efficiencescale 2) study the effectiveness of computer assisted instruction by problem based for encourage analytical thinking on sacred life in Buddhism 3) compare the result of analytical thinking on sacred life in Buddhism subject for Pratomsuksa VI students before – after studied 4) study the satisfaction of students toward computer assisted instruction. The samples for this research were 35 Pratomsuksa 6 students that studied at Anubarn Muangmai Chonburi School in academic year 2013 by cluster random sampling.          The results of the research findings were as follows: 1) the efficiency of computer assisted instruction by problem based for encourage analytical thinking on sacred life in Buddhism subject for Pratomsuksa 6 students was 88.23/85.86 2) the effectiveness of computer assisted instruction by problem based for encourage analytical thinking on sacred life in Buddhism was 0.683) the comparison result of analytical thinking on sacred life in Buddhism subject for Pratomsuksa 6 students before – after studied was significant at .01 level and 4) the satisfaction of students toward computer assisted instruction was at the highest level mean score.

Downloads