ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น พื้นฐาน : กรณีศึกษาโรงเรียนขนาดเล็กดีเด่น

Authors

  • ธนกฤตย์ มงคลวงษ์
  • คุณวุฒิ คนฉลาด
  • เจริญวิชญ์ สมพงษ์ธรรม

Keywords:

ภาวะผู้นำ, การเปลี่ยนแปลง, ผู้บริหารโรงเรียนขนาดเล็ก

Abstract

          การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารโรงเรียนขนาดเล็ก ดีเด่น 2 โรงเรียน ศึกษาปัจจัยและเงื่อนไขที่นำไปสู่ความสำเร็จในการบริหารจัดการศึกษาและเปรียบเทียบภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงในการบริหารจัดการศึกษาของโรงเรียนขนาดเล็ก 2 โรงเรียน ที่มีบริบทต่างกัน ด้วย วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) เก็บข้อมูลโดยการศึกษาเอกสาร การสนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion) การสัมภาษณ์ระดับลึก (In-depth Interview) การสังเกตแบบมีส่วนร่วมและการบันทึก ภาคสนาม (Participant Observation and Field-Note) วิเคราะห์และสังเคราะห์ตามวิธีของโคไลซ์ซี          ผลการวิจัย พบว่า          1. ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริการโรงเรียนขนาดเล็กดีเด่น มีลักษณะของพฤติกรรมในการบริหารจัดการศึกษาสู่ความสำเร็จ 15 ประการ          2. ปัจจัยและเงื่อนไขที่สนับสนุนการจัดการศึกษาและส่งผลทำให้ประสบความสำเร็จในการจัดการศึกษาของโรงเรียนขนาดเล็กดีเด่น มีการใช้ปัจจัยสนับสนุนการจัดการศึกษาสู่ความสำเร็จ 4 ข้อและใช้ เงื่อนไขในการบริหารจัดการศึกษาสู่ความสำเร็จ 10 ข้อ          3. ผลจากการเปรียบเทียบ “ความเหมือนและความต่าง” ของภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงในการบริหารจัดการศึกษาของโรงเรียนขนาดเล็กดีเด่น มีความเหมือนของภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารโรงเรียนขนาดเล็กดีเด่น 13 ข้อ และมีความต่างของภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารโรงเรียนขนาดเล็กดีเด่น โรงเรียนละ 2 ข้อ           The purposes of this research were to analyze the transformational leadership of small-sized school administrators, factors and conditions affecting successful administration of small-sized schools, and to compare the transformational leadership in the different contexts. The qualitative research was utilized by collecting the data by means of focus group discussion, in-depth interview, participative observation, and field-note. The data were analyzed by employing Colaizzi’s analysis method.          The results from this research were as follows:          1. The transformational leadership leading to success comprised fifteen administrative behaviors.          2. Four factors together with ten conditions were found to be used in successful small-sized school administration.          3. Thirteen items of similarities and two items of differences were found in the small-sized schools.

Downloads