ปัญหาและแนวทางการพัฒนาการดำเนินงานการประกันคุณภาพภายในโรงเรียนมัธยมศึกษานครหลวงเวียงจันทน์ของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

Authors

  • คำเหมือน บุญพะมณี
  • เจริญวิชญ์ สมพงษ์ธรรม
  • สุรัตน์ ไชยชมภู

Keywords:

ปัญหา, แนวทางการพัฒนา, การประกันคุณภาพภายใน, โรงเรียนมัธยมศึกษา, นครหลวงเวียงจันทน์

Abstract

          การวิจัยครั้งนี้ จุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาปัญหาและแนวทางพัฒนาการดำเนินงานการประกันคุณภาพภายในโรงเรียนมัธยม นครหลวงเวียง ของสาธารณรัฐ ประชาธิปไตยประชาชนลาว กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ ผู้บริหาร และครูผู้สอนในโรงเรียนมัธยมศึกษา นครหลวงเวียงจันทน์ จำนวน 405 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถามประมาณค่า 5 ระดับ จำนวน 45 ข้อมีค่าอำนาจำแนกรายข้อ ระหว่าง .31-8.1 และค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับ .96 และแบบสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญเพื่อหาแนวทางพัฒนาการดำเนินงานการประกันคุณภาพภายในโรงเรียนมัธยมศึกษานครหลวงเวียงจันทน์ จำนวน 9 คน สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ความถี่ค่าเฉลี่ย (average) ความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) การทดสอบค่าที (t-test) การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA)          ผลการวิจัย พบว่า          1. ปัญหาการดำเนินงานการประกันคุณภาพภายในโรงเรียนมัธยมศึกษา นครหลวงเวียงจันทน์ โดยรวมมีปัญหาอยู่ในระดับมาก เปรียบเทียบปัญหาการดำเนินงานการประกันคุณภาพภายในโรงเรียนมัธยมศึกษา นครหลวงเวียงจันทน์ จำแนกตามตำแหน่ง ประเภทโรงเรียน และประสบการณ์ในการทำงาน โดยรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ส่วนจำแนกตามระดับการศึกษาแตกต่างกันอย่างไม่นัยสำคัญทางสถิติ          2. แนวทางการพัฒนาการดำเนินงานการประกันคุณภาพภายในโรงเรียนมัธยมศึกษา นครหลวง เวียงจันทน์ ด้านการเตรียมความพร้อมและการวางแผน ควรจัดประชุมชี้แจงเพื่อเตรียมความพร้อมการประกันคุณภาพภายในให้แก่ผู้บริหารและครูผู้สอน และมีการจัดอบรมทำความเข้าใจในการประกันภายในให้แก่ ผู้บริหารและครูผู้สอนเพิ่มมากขึ้น ด้านการปฏิบัติตามแผน ผู้บริหารควรมีการติดตามกำกับดูแลทั้งระดับรายบุคลากรและรายกลุ่ม ให้ได้รับการนิเทศติดตามจากหน่วยงานต้นสังกัดอย่างสม่ำเสมอ ด้านการตรวจสอบและ การประเมินผล ควรมีการวิเคราะห์ข้อมูลในแต่ละมาตรฐานการศึกษา มีการตรวจสอบและประเมินผลเป็นระยะ ๆ อย่างต่อเนื่อง ด้านการพัฒนาปรับปรุงควรมีการวางแผนแก้ไขปัญหาโดยพิจารณาจากความสำคัญของ ปัญหา และระดมแนวคิดเห็นจากบุคลากรที่เกี่ยวข้องเข้ามาช่วยหาวิธีแก้ไขและแนวทางพัฒนา           The purposes of this study were to examine the problems and guidelines for the development and internal implementation of the quality assurance in secondary school in Vientien; Lao People’s Democratic Republic. The samples used in this study were 405 participants covering administrators and teachers. The guidelines for development were formulated by interviewing nine advisors in areas of three main problems. The data were Statistically analyzed by using mean (average), standard deviation (SD), t (t-test) and one-way analysis of variance (One-way ANOVA).          The study revealed as follows:          1. The problems of internal assurance in secondary school in Vientiane capital, Lao People’s Democratic Republic were at high level. The comparison of problems and status for internal quality assurance in schools was statistically significant difference at the level of .05 when classified by positions, school types and working experiences.          2. The suggestion for internal quality assurance of secondary school in Vientiane capital were concluded into 3 areas: 1) The preparation and planning area comprised the training on the procedures of internal quality assurance; 2) The implementation area consisted of the continual supervision of administrators at both individual and group levels; 3) The inspection and evaluation areas consists of the data analysis on each criteria of educational standard as well as the continual monitoring and evaluation: and 4) The development area comprised the planning on the prioritized problem solutions as well as the personnel’s cooperation related to problems eradication and development.

Downloads