รูปแบบเชิงอนาคตของโรงเรียนเอกชนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานในประเทศไทย

Authors

  • รัตนา คงคาเนาวรัตน์
  • ธร สุนทรายุทธ
  • สุวิชัย โกศัยยะวัฒน์

Keywords:

เชิงอนาคต, โรงเรียนเอกชน, การศึกษาระดับขั้นพื้นฐาน

Abstract

          การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์พัฒนารูปแบบเชิงอนาคตของโรงเรียนเอกชนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานในประเทศไทย กลุ่มที่ศึกษาประกอบด้วยผู้เชี่ยวชาญจำนวน 16 คนและผู้บริหารโรงเรียนเอกชนจำนวน 16 คน ซึ่งใช้วิธีการเลือกแบบเจาะจง การเก็บรวบรวมข้อมูลใช้วิธีการศึกษาวิเคราะห์เอกสาร การสัมภาษณ์ และการตอบแบบสอบถาม โดยใช้เทคนิคการวิจัยเชิงอนาคต EDFR และ EFR           ผลการวิจัย          ความเห็นเกี่ยวกับแนวโน้มการจัดการศึกษาระดับขั้นพื้นฐานของผู้เชี่ยวชาญ พบว่า ควรเพิ่มความรู้ ความสามารถของผู้เรียนให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจ เตรียมผู้เรียนให้มีความสามารถที่หลากหลาย เน้นการใช้เทคโนโลยีมากขึ้น เปิดโอกาสให้แสดงความคิดเห็นทางการเมือง เรียนรู้เกี่ยวกับบทบาทหน้า สิทธิในการอยู่ร่วมกันอย่างหลากหลาย และควรพัฒนาภาษาต่างประเทศเพื่อการเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร          สำหรับผู้บริหารโรงเรียนเอกชน ให้ความเห็นเกี่ยวกับรูปแบบเชิงอนาคตของโรงเรียนเอกชนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานว่า โรงเรียนเอกชนจะเป็นทางเลือกที่หลากหลายสำหรับผู้ปกครองและผู้เรียน ต้องพัฒนาการอาชีวศึกษาให้มีประสิทธิภาพรองรับความต้องการของตลาดแรงงาน อาจเข้าสู่ระบบการบริหารแบบบริษัท โรงเรียนต้องจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่มุ่งสู่โลกาภิวัฒน์และการเป็นประชาคมอาเซียน ส่งเสริมแนวคิดประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข เน้นให้มีความรู้เรื่องหน้าที่พลเมือง รัฐธรรมนูญ และสิทธิมนุษยชน รวมทั้งต้องนำสื่อเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ในการบริหารจัดการและการจัดการเรียน การสอน           The purpose of this study was to develop a model of futuristic for basic education private schools in Thailand. Sixteen experts and sixteen private schools administrators were selected by means of purposive sampling. Data were collected by document analysis, interview and using questionnaires those on EDFR and EFR techniques.          The research results were as follows: Commenting on the outlook for the basic education level was found to increase the ability of students to keep pace with the changing economy, provide learners with diverse abilities, focused on using technology more, increase opportunities to express political opinions and learn about the role, the right to live together in diversity, and should develop a foreign language to access world-wide information.          For private schools administrators, commenting on model of futuristic for basic education private schools were the private schools are a choice for parents and students, develop vocational education to meet the needs of the labor market and shift to manage like the company, the schools must provide instructions those is given to globalization and the ASEAN Community, promote the concept of democracy, which the King as Head of State and emphasis on knowledge of civics constitution and human rights, and the media need to adopt modern technology in management and teaching.

Downloads