การพัฒนารูปแบบการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารเชิงกลยุทธ์ด้านการจัดการศึกษา เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี

Authors

  • สุปราณี จินดา
  • สฎายุ ธีระวณิชตระกูล
  • สุรีพร อนุศาสนันท์

Keywords:

การมีส่วนร่วม, การบริหารเชิงกลยุทธ์, การพัฒนารูปแบบ, การจัดการศึกษา

Abstract

          การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อพัฒนารูปแบบการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารเชิงกลยุทธ์ด้านการจัดการศึกษา เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี 2) เพื่อประเมินรูปแบบการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารกลยุทธ์ด้านการจัดการศึกษา เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี โดยดำเนินการประชาพิจารณ์ (Public Hearings) ผลการวิจัยพบว่า          1) ผลการพัฒนารูปแบบการมีส่วนร่วมในการบริหารเชิงกลยุทธ์ด้านการจัดการศึกษาเมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี ได้รูปแบบการมีส่วนร่วมของประชาชนมีองค์ประกอบ 4 ด้าน คือ (1) มีเป้าหมายชัดเจน (2) มีกิจกรรม (3) มีกลุ่มประชาชน (4) มีหน่วยงานของรัฐที่เชื่อมโยงกับการมีส่วนร่วม ภายใต้กระบวนการ การบริหารเชิงกลยุทธ์ประกอบด้วย 4 ขั้นตอน คือ (1) การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม (2) การวางแผนเชิงกลยุทธ์ (3) การนำแผนเชิงกลยุทธ์ไปปฏิบัติ (4) การประเมินแผนเชิงกลยุทธ์และมีดัชนีตัวชี้วัด 175 ตัวบ่งชี้          2) ผลการประเมินรูปแบบการพัฒนารูปแบบการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารเชิงกลยุทธ์ด้านการจัดการศึกษา เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี โดยการทำประชาพิจารณ์จากประชาชนกลุ่มตัวอย่างทุกอาชีพในเมืองพัทยา จำนวน 1,100 คน พบว่า ประชาชนมากกว่าร้อยละ 90 เห็นด้วย กับรูปแบบการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารเชิงกลยุทธ์ด้านการจัดการศึกษา เมืองพัทยาจังหวัดชลบุรี ว่ามีความเหมาะสม           The purposes of this study are 1) to develop a Model of Public Participation for Strategic Management of Education, Pattaya city, Chonburi province. Mixed method which applies Focus Group with 8 professionals, Delphi Technique with 3 groups of expert consisted of (1) 6 experts in academic zone (2) 6 experts in academic institutions and (3) 7 experts in educational participation. And 2) to evaluate a Model of Public Participation for Strategic Management of Education, Pattaya city, Chonburi province by applying PublicHearings. The results show that          1) the development’s result of a Development Model of Public Participation for Strategic Management of Education, Pattaya city, Chonburi province is consisted of 4 parts which are (1) a clear goal (2) an activity (3) a group of people (4) governmental organizations. These parts also relate to 4 procedures of strategic management which are (1) environmental analysis (2) strategic planning (3) performing strategic plan (4) strategic plan’s evaluation. In total, there has 175 indexes.          2) the evaluation’s result of a Development Model of Public Participation for Strategic Management of Education, Pattaya city, Chonburi province by applying Public Hearings with 1,100 samples in every career group in Pattaya city. Result shows that more than 90% of people agree that a Development Model of Public Participation for Strategic Management of Education, Pattaya city, Chonburi province is appropriate.

Downloads