ปัจจัยที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 สังกัดสำนักงาน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2

Authors

  • อัญชลี สกุลอินทร์
  • ธร สุนทรายุทธ
  • ชัยพจน์ รักงาม

Keywords:

ปัจจัยที่ส่งผลต่อ, ผลสัมฤทธิ์การเรียน, นักเรียนชั้น ป.6, ประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2

Abstract

          การวิจัยนี้มีความมุ่งหมายเพื่อศึกษาปัจจัยและระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน และเพื่อสร้างสมการพยากรณ์ผลสัมฤทธิ์ของนักเรียน กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ข้าราชการครู 327 คน จาก 210 โรงเรียน เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูลเป็นแบบเติมคำ และแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า 4 ระดับ ค่าจำแนกระหว่าง .38 - .77 ค่าความเชื่อมั่น .97 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลประกอบด้วย ค่าคะแนนเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน และวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน          ผลการวิจัยพบว่า 1) ระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (O-NET) ปีการศึกษา 2555 โดยรวมพบว่า มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน อยู่ในระดับต่ำกว่าเกณฑ์เรียงค่าคะแนนเฉลี่ยจากมากไปน้อย 3 อันดับแรก ได้แก่ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย และกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 2) ปัจจัยที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยรวมพบว่า อยู่ในระดับมาก เรียงค่าคะแนนเฉลี่ยจากมากไปน้อย 3 อันดับแรก ได้แก่ ปัจจัยด้านครอบครัว ปัจจัยด้านครู และปัจจัยด้านเพื่อน 3) ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยแต่ละด้านกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยปัจจัยด้านครู ปัจจัยด้านผู้บริหาร ปัจจัยด้านหลักสูตร ปัจจัยด้านครอบครัว มีความสัมพันธ์กับผลสัมฤทธิ์ในทางบวกอย่าง มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 4) ปัจจัยในภาพรวมสามารถพยากรณ์ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน พบว่า ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์พหุคูณของตัวพยากรณ์ปัจจัยด้านหลักสูตรกับตัวเกณฑ์มีค่าเท่ากับ .103 ความคลาดเคลื่อนเนื่องจากการพยากรณ์เท่ากับ 2.110 และพบว่าค่าสัมประสิทธิ์ถดถอยพหุคูณของตัวแปรพยากรณ์ ได้สมการพยากรณ์ปัจจัยที่ส่งผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ดีที่สุดในรูปสมการคะแนนดิบ ดังนี้                                       Y = 30.231 + 3.277 (X1)            This research aims to study the factors affective achievement of Prathomsuksa six students under the office of Khonkaen Primary Educational service area office II. A study of the relationship between the factors affective and for anticipate the achievement of Prathomsuksa six students under the office of Khonkaen primary Educational service area office II. The sample were 327 teachers under the office of Khonkaen Primary Educational service area office II. The district required to have random sample of 210 schools. The questionnaire used for collecting the data. It was four-lelvel rating scale questionnaire with reliability of .97. The statistics use in data analysis. The average, standard deviation. Pearson correlation coefficients and stepwise multiple regression analysis.          The major findings were as follows: 1) Level of achievement by the National Education Testing (O-NET) in 2012 as a whole were rated at low level. Considering the score level from the high level in three areas, learning area of health and physical. education, learning area of Thai language and learning area of career and technology 2) Level of factors affective achievements a whole were rated at high level. Found at high level in three areas: family factor, teacher factors and friends factor. 3) The director factor, teachers factor, curriculum factor, family factor were related to learning achievement and the overall positive relationship. Statistically significant at .05 level. 4) The factor predicted achievement as a whole found at the coefficient related to multiple equation of   curriculum with the criterion were .103. The prediction deviation overall 2.110. The best regression of raw scores, thus                                       Y = 30.231 + 3.277 (X1)

Downloads