ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารโรงเรียนกับผลการปฏิบัติงานของโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 2

Authors

  • วันชื่น ทองอยู่
  • สิทธิพร นิยมศรีสมศักดิ์
  • เจริญวิชญ์ สมพงษ์ธรรม

Keywords:

ภาวะผู้นำ, การเปลี่ยนแปลง, ผลการปฏิบัติงานของโรงเรียน, ประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 2

Abstract

        การวิจัยครั้งนี้มุ่งศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารโรงเรียนกับผลการปฏิบัติงานของโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 2 จำแนกตามประเภทและขนาดโรงเรียน กลุ่มตัวอย่างประกอบด้วยครูในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 2 จำนวน 306 คน โดยวิธีการสุ่มแบบแบ่งชั้น เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นด้วยแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า จำนวน 2 ฉบับ ฉบับแรก สอบถามภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารโรงเรียนมีค่าอำนาจจำแนกระหว่าง .20 - .58 และค่าความเชื่อมั่น .91 ฉบับที่ 2 สอบถามผลการปฏิบัติงานของโรงเรียน มีค่าอำนาจจำแนกระหว่าง .28 - .60 และค่าความเชื่อมั่น .91 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่าที การทดสอบ ความแปรปรวนทางเดียว และทดสอบความแตกต่างวิเคราะห์เป็นรายคู่ด้วยวิธี LSD และสหสัมพันธ์อย่างง่าย          ผลการวิจัยพบว่า          1. ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารโรงเรียนกับผลการปฏิบัติงานโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 2 โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก          2. ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารโรงเรียน จำแนกตามประเภทของโรงเรียนแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสำคัญทางสถิติ แต่ผลการปฏิบัติงานของโรงเรียน จำแนกตามประเภทของโรงเรียน แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05          3. ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารโรงเรียนและผลการปฏิบัติงานของโรงเรียนจำแนกตามขนาดโรงเรียน แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05          4. ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารโรงเรียนทุกด้านมีความสัมพันธ์ทางบวกกับผลการปฏิบัติงานของโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 2 อยู่ในระดับสูง อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01           This research aimed to study on the relationship between transformational Leadership of school administrators and work effectiveness of Primary School under Prachinburi Primary Educational Service Area Office II, as classify by the school type and school size. The sample consisted of 306 teachers of Primary School under the Prachinburi Primary Educational Service Area Office II derived by stratified random sampling. The research instruments were transformational leadership and work effectiveness of school principals which had the discrimination value of .20 - .58, .28 - .60 and the reliability value of .91, .91, respectively. The statistical devises used for analyzing the data were mean, standard deviation, t-test, One-way ANOVA, and LSD, and simple correlation          Research findings were:          1. The transformational leadership of school administrator and work effectiveness of Primary School under The Prachinburi Primary Educational Service Area Office II, as a whole, and by dimension were at high level.          2. The transformational leadership of school administrator as classified by, school type was found non statistically difference but school effectiveness, as classified by school size was found statistically significant difference at the .05 level.          3. The transformational leadership of school administrator and work effectiveness in school as classified by school size were statistically significant difference at the level of .05.          4. The transformational leadership of school administrators in all  dimensions and work effectiveness of Primary School was statistically significant relationship at the level of .01.

Downloads