ปัจจัยที่ส่งผลต่อความขัดแย้งในโรงเรียนสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3

Authors

  • ฐิติชญา ชิณโชติ
  • สิทธิพร นิยมศรีสมศักดิ์
  • เจริญวิชญ์ สมพงษ์ธรรม

Keywords:

ปัจจัยที่ส่งผล, ความขัดแย้งในโรงเรียน, ประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3

Abstract

          การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ ศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อความขัดแย้งในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 1) ศึกษาระดับของความขัดแย้งในโรงเรียน 2) ศึกษาระดับปัจจัยด้านพฤติกรรมผู้นำ ปัจจัยด้านการเมืองในองค์การ ปัจจัยด้านการสื่อสาร และปัจจัยด้านสภาพแวดล้อม 3) ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความขัดแย้งในโรงเรียนกับปัจจัยด้านพฤติกรรมผู้นำ ปัจจัยด้านการเมืองในองค์การ ปัจจัยด้านการสื่อสาร และปัจจัยด้านสภาพแวดล้อม 4) สร้างสมการพยากรณ์ความขัดแย้งในโรงเรียน จากปัจจัยด้านพฤติกรรมผู้นำ ปัจจัยด้านการเมืองในองค์การ ปัจจัยด้านการสื่อสาร และปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมกลุ่มตัวอย่างเป็นครูผู้สอน จำนวน 320 คน ได้มาโดยวิธีการสุ่มแบบแบ่งชั้นเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถามความขัดแย้งในโรงเรียน มีค่าอำนาจจำแนก .42 -.78 ค่าความเชื่อมั่น 94 แบบสอบถามปัจจัยด้านพฤติกรรม มีค่าอำนาจจำแนก .42 -.63 ค่าความเชื่อมั่น .94 ปัจจัยด้านการเมืองในองค์การมีค่าอำนาจจำแนก .38 - .69 ค่าความเชื่อมั่น .90 ปัจจัยด้านการสื่อสาร มีค่าอำนาจจำแนก .37 - .69 ค่าความเชื่อมั่น .89 และปัจจัยด้านสภาพแวดล้อม มีค่าอำนาจจำแนก .41 - .63 ค่าความเชื่อมั่น .96 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์พหุคูณ และวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน          ผลการวิจัยพบว่า 1) ความขัดแย้งในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก 2) ปัจจัยด้านพฤติกรรมผู้นำ ปัจจัยด้านการเมืองในองค์การ ปัจจัยด้าน่การสื่อสารและปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมในโรงเรียน โดยรวมและรายด้าน อยู่ในระดับมาก 3) ปัจจัยด้านพฤติกรรมผู้นำและปัจจัยด้านการเมืองในองค์การมีความสัมพันธ์ทางบวกกับความขัดแย้งในโรงเรียนในระดับค่อนข้างต่ำ ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมมีความสัมพันธ์ทางบวกในระดับต่ำ และปัจจัยด้านการสื่อสาร มีความสัมพันธ์ทางลบในระดับต่ำ 4) สมการพยากรณ์ความขัดแย้งในโรงเรียนมีตัวแปรพยากรณ์ที่ดีที่สุด 3 ปัจจัยเรียงตามลำดับดังนี้ ปัจจัยด้านพฤติกรรมผู้นำ ปัจจัยด้านการเมืองในองค์การ และปัจจัยด้านการสื่อสาร โดยมีค่าสัมประสิทธิ์สัมพันธ์พหุคูณสะสมทั้ง 3 ปัจจัย .165 สามารถพยากรณ์ความขัดแย้งในโรงเรียน ได้ร้อยละ 16.50 อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยสมการพยากรณ์ในรูปคะแนนดิบ คือ Y = 1.429 + .347 (X1) + .208 (X2) + .136 (X3) และในรูปคะแนนมาตรฐาน คือ Z = .277 (Z1) + .257 (Z2) + .226 (Z3)           This research aimed to study of factors affecting school conflict under Nakhonratchasima Primary Educational Service Area Office III, for 1) study the level of school conflict. 2) study of leadership behavior factor, organizational politic factor, communication factor, and environmental factor. 3) study of relationship between school conflict and leadership behavior factor, organizational politic factor, communication factor, and environmental factor. 4) construct equation for predicting school conflict from leadership behavior factor, organizational politic factor, communication factor, and environmental factor. The sample consisted of 320 teachers derived by stratified random sampling technique. Research instruments were 2 questionnaires; the first, concerned about school conflict by which the discriminative power ranged from .42 - .78 and reliability was .94. The second concerned about leadership behavior factor by which the discriminative power ranged from .42 - .63 and reliability was .94, organizational politic factor by which the discriminative power ranged from .38 - .69 and reliability was .90, communication factor by which the discriminative power ranged from .37 - .69 and reliability was .89 and environmental factor by which the discriminative power ranged from .41 - .63 and reliability was .96. Statistical devices used for data analysis were mean, standard deviation, Pearson’s Product Moment Correlation, Multiple Correlation Coefficient and Stepwise Multiple Regression.          The research result were; 1) The school conflict under Nakhonratchasima Primary Educational Service Area Office III as a whole and by dimension were at high level 2) leadership behavior factor, organizational politic factor, communication factor, and environmental factor, as a whole and an by dimension, were at high level. 3) leadership behavior factor and organizational politic factor had positive correlation with school conflict at rather low level, while the environmental factors had positive correlation at low level, as well as the communication factor had negative correlation at low level. 4) The equation for predicting school conflict, as a whole, had the best three factors, in priority, as leadership behavior factor, organizational politics factor and communication factor. The cumulative coefficient of covariance of all three factors was .165 and predicted school conflict at 16.50 percent, significantly at .01 level. The equation for predicting school conflict; in raw data was Y = 1.429 + .347 (X1) + .208 (X2) + .136 (X3) in standard score was Z = .277 (Z1) +.257 (Z2) + .226 (Z3)

Downloads